Regulamin konkursu na nazwę fanpejdża o refluksie

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest blog i fanpejdż Refluks od kuchni, nazywany w dalszej części „Organizatorem”.
 2. Zasady Konkursu wyznacza niniejszy Regulamin, obowiązujący od dnia rozpoczęcia konkursu do chwili jego zakończenia.
 3. Konkurs odbywa się w terminie od 14 grudnia 2019 do 31 stycznia 2019. 
 4. Konkurs jest otwarty dla osób z całej Polski – z wyłączeniem Organizatora i ich rodzin.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, określonych
  w niniejszym Regulaminie.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest  skomentowanie posta konkursowego, tak aby Organizator konkursu mógł zobaczyć ów komentarz oraz przesłanie swojej propozycji w wiadomości prywatnej do fanpejdża Refluks od kuchni. 
 2. Post konkursowy należy skomentować w terminie od 14 grudnia 2019 do 31 stycznia 2019 godz. 24.00 i w tym czasie wysłać też wymyśloną przez siebie nazwę.
 3. Jedna osoba może podać trzy propozycje. W przypadku większej liczby propozycji od jednej osoby, brane będą pod uwagę tylko pierwsze trzy.
 4. Na facebookowym fanpejdżu Organizator umieszcza informacje pomocne w stworzeniu zwycięskiej nazwy – pomocne będzie polubienie fanpejdża przez Uczestnika Konkursu.
 5. W dniu 1 lutego 2020 roku spośród wszystkich opublikowanych komentarzy (zgłoszeń konkursowych) Jury dokona wyboru najciekawszego tekstu.
 6. Decyzja Jury co do wyboru zwycięzcy Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy jeśli żaden z komentarzy nie będzie spełniać jego oczekiwań (niecenzuralny, niezachęcający, nieoryginalny).
 8. Skład Jury dokonującego oceny jest następujący: Dr Anna Górecka-Tuteja, autorka bloga Refluks od kuchni; Anna Zielińska, administrator fanpejdża Refluks od kuchni, copywriter
 9. Organizator informuje uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane
  i przetwarzane – na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody –
  w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz do celów marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami), na co Uczestnicy – przystępując do konkursu – wyrażają zgodę.

III. NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest książka „Jelita wiedzą lepiej” wydawnictwa Znak, autorstwa Michaela Mosley’a oraz płyta CD „Pozytony” z muzyką chill jazz.
 2. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Pocztą Polską pod wskazany przez niego w wiadomości prywatnej (za pośrednictwem portalu Facebook) adres.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu – tj. wskazanie zwycięzców Konkursu nastąpi 3 lutego 2020 poprzez podanie ich imion i nazwisk w Internecie – na oficjalnym profilu facebookowym Organizatora.
 4. Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą konkursu przez Facebooka dopóki nie poda on innych danych (imię, nazwisko, nr telefonu) jednak nie jest możliwy odbiór nagrody wyłącznie na podstawie pseudonimu na facebooku, bez podania niezbędnych danych.
 5. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne po stronie Facebooka, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie lub rozwiązanie konkursu w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Problemy takowe Uczestnik konkursu zgadza się niniejszym traktować jako zdarzenia losowe i nie rościć żadnych pretensji z tego tytułu wobec Organizatora ani wobec Facebooka, który nie ma żadnego związku z niniejszym konkursem.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Organizator uprawniony jest do publikowania wszystkich przekazanych przez Uczestników komentarzy na stronach internetowych Organizatora i na stronie facebookowej jak również
w siedzibie Organizatora, a także materiałach promocyjnych Organizatora, na co każdy z Uczestników niniejszym – przystępując do Konkursu – wyraża zgodę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w miejscu jego ogłoszenia tj. na stronie Organizatora pod adresem www.refluksodkuchni.pl
 2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.
 3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. Uczestnik konkursu zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie www i fanpejdżu Organizatora. Uczestnik może w takim wypadku wycofać się z konkursu.